1. VYCHÁZKA - Pension PALLA

Přejít na obsah

Městečko Svojanov

Městys Svojanov, v jehož erbu je bílý dvouocasý lev bez korunky v červeném poli, má slavnou minulost. Svojanov býval v 15. a 16. století městem. Z městských trhů udržel se jen jediný, a to jako pouť, která se koná u zříceniny kostelíka bývalého kláštera Magdalenky. Svojanov měl i své hrdelní právo. Popravy šibenicí byly vykonávány na kopci zvaném Šibenná hora.

V roce 1421 obléhal Žižka se svým vojskem hrad Svojanov a hrozil posádce vyhladověním. Roku 1484 obdržel Svojanov od Ješka Svojanovského výsadu svobodného odkazu jmění. Sám český král Vladislav II. 16. ledna r. 1484 tento list potvrdil svým podpisem. V letech 1642 a 1645 byli ve Svojanově Švédové, jimž velel generál Vittenberk. Roku 1646 pak pod vedením Kristiána Sigmunda ze Seidowitz vpadla sem selská jízda. Dne 13. prosince 1798 táhly Svojanovem první ruské voje proti Napoleonovi.

Všemi válečnými taženími velmi trpěl chudý kraj a s ním i zdejší lid.

----

Pod kopcem, na němž stojí hrad, je továrna bratří Burešových na bavlněné látky a textilní výrobky. Ve stavení (číslo 87) V. Satrapy, dřívějším majetku panství, byla vyráběna soda-salajka. Naproti pensionu "Palla" stávala palírna kořalky a panský pivovar. Na blízkém návrší se červená střecha farního kostela sv. Petra a Pavla.


U Gerišerova mlýna zahneme po silnici na náměstí, kde jsou restaurace "Na poště" a "U Klímů". U fary, postavené roku 1777, stojí kamenný kříž, zbudovaný r. 1872 obecním nákladem za 224 zl. a u něho se rozkládají dvě mohutné košaté lípy. Na pravé straně silnice je žlutá budova, na niž je věžička s hodinami. Je to škola - bývalá radnice. Odtud vyšel dne 3. května roku 1842 oheň, který se rozšířil na stavení vedle fary ležící a zachvátil i hrad, jenž kromě hospodářských stavení celý lehl popelem. V listině na obecním úřadě ve Svojanově je zapsána: "Tento oheň v zámku při ohromném větru lítal až do Manova Lhota tak že ti lide múselí se přičiniti bi tež neštastní nebílí." Věžní hodiny naposledy odbily půl deváté a pak se i s věží zhroutily. Lidé zalézali před ohněm do sklepů, aby tam zachránili své životy. Při ohni vyhořelo 18 stavení a šest lidí přišlo o život. Nynější hodiny na věži jsou dílem hodináře P. Stetína z Brna. Pořídila je obec roku 1871 za 775 zl. Stavba nové radnice byla započata r. 1849 a r. 1861 dokončena. Ve škole se chová nejstarší obecní knihovna, psaná od r. 1513 - "Hrdelní právo". Podle zápisu v ní obsažených byli viníci za krádež, nabádání k vraždě a pod. trestání smrtí mečem, zazdění za živa, utopením nebo šibenicí.

Ukázka rozsudku z "Hrdelního práva"


  1. Naliez s ortelem Waclava Šudjmona ze wsy Lymberka skrze přiznany při natrapeny udaneho obilneho kradeře. Který gest byl od mistra popravního mecziem trestán. Stalo se w patek po Sw. 3. Kralych. Za Purgkmistra Walenty tesaře a Wyta Giřika hospodaře mieste Swojanova 1522.
  2. Nalez s ortelem. Anna Krtilka matka Marty Karlossky byla skrz navod k mordu a powoleny, za živa zakopana. Stalo se za Purgmistra Walenty a hospodaře Kulhanka 1568 sw. autery po Sw. Archangeli Michalu we miestez Swojanovie.
  3. Nalez na ortelem. Leta 1568 w patek po pamatce obraceny Sw. Pavla na wjru jest Marta Karlosska při trapeny a potrapeny přiznala miestskeho Petra prowazníka nawedla aby Jana manžela gegiho zabil s povolenym matky gegi, kteryž se před 30 let stalo. Za to byla v hrobie za živa kolem trestana. Stalo se za Purgkmistra Walenty tesaře a Waclava Kulhanka hospodaře Svojanova.
  4. Wyznany Zločzine Anny Kominkowe skrz czyzoložstwy a špatne chovany s Šafařem panskym Brychty přiznala natrapeny a potrapeny se wina, tak bila od mistra popravniho we wodie utopena. Stálo se Leta 1605 ve čztwrtek po nedeli prowodni. Za ouřadu Petra Prychy purgkmistra a primatora Petra Wodračzka.
  5. Leta 1589 w patek po Sw. Janem Křtitelem byl Faltýnz miesta Šaku w Šlezku skrz zlodiestwy od kata mecziemtrestan a stiat. Za purgmistra Tobiaše Soukeníka pekaře Martina hospodaře se Swojanowie.


---------

Ve školním archivu je též uložena pergamenová listina, jíž roku 1842 potvrdil císař Ferdinand V. Svojanovu patero jarmarků a školní kronika vedená od roku 1810.

Na čísle 36., majetku Občanské záložny, býval panský hostinec - Panský dům. Za ním v čísle 63. bývala panská kavárna.

Po dřevěné lávce přejdeme potok do části zvané "Za vodou". Cestou vedoucí nalevo přijdeme ke hřbitovu. V posledním stavení při cestě od ne paměti hospodaří rod Gerišerův. Poslední rychtář městečka Svojanova Václav Gerišer pocházel odtud. V 18. století stával na tomto místě mlýn.

Na stráni je položen malý hřbitůvek - místo posledního odpočinku. Před hřbitovem dal pan farář Josef Kepl zřídit vodotrysk na způsob Segnerova kola. Pod Šibennou horou je druhá textilní továrna, dřívější špejchar.

Od hřbitova se vracíme upravenou cestou ke kostelu sv. Petra a Pavla. Tam kde nyní je presbyterium farního kostela, stávala původně kaple a vedle ní v poli asi na místě, kde dnes roste památná lípa, stávala dřevěná zvonice, v níž byl umístěn veliký zvon darovaný hrabětem Zárubou z Hustiřan.

Nynější kostel byl dostavěn r. 1789 a r. 1787 vysvěcena povýšen na farní. Ještě v roce 1850 zde byly dva velmi staré obrazy v okrouhlých rámech, představující apoštoly sv. Pera a Pavla. Obrazy pocházely z původní kaple. Na hlavním oltáři jsou dvě sochy andělů, soška Panny Marie a obrazy apoštolů, jimž je kostel zasvěcen. V kostele se dosud chová starožitná, částečně pozlacená monstrance se zárubovským erbem a letopočtem 1698, šest starobylých cínových svícnů s erbem Rašínů, letopočtem 1664 a písmeny W-A-R-I-R, znamenajícími slova Wenzel, Anna Rašín in Riesenburg. Kazatelna prý pochází ze zrušeného kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Dosti zachovalé obrazy "Křížové cesty" malované na plátně z r. 1776. Velkou památkovou cenu má obraz sv. Jana Nepomuckého.

Míjíme kamenný kříž zbudovaný r. 1829 a sestupujeme s návrší na němž stojí kostel, k malé kapličce sv. Jana Nepomuckého, v niž na malém oltáříčku stojí socha světce s letopočtem 1710, umístěném na podstavci. Kaplička je položena do stínu obrovských lip, zasazených r. 1787 na paměť vysvěcením kostela.

Po kamenném mostě dojdeme úzkou cestou ke stavení podobnému velkému skladišti. Je to panský sklep, do něhož bylo ukládáno pivo z panského pivovaru. Byl dostavěn r. 1870 za majitelky velkostatku paní Josefiny Kristenové. Čtyřletá stavba sklepu, který byl vylámán ve skále, vyžádala si velkého nákladu 8000 zl.

Návrat na obsah