UBYTOVACÍ ŘÁD - Pension PALLA

Přejít na obsah

UBYTOVACÍ ŘÁD

PENZION
Mosaitech s.r.o., Svojanov u Poličky č. 18, PSČ 569 73, IČ: 27463923 | Restaurace a penzion "Hotel Palla" , Svojanov II Poličky č. 115


   
1. Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel muže ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením, nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin, do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické, či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebiče, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry (vodovodní baterie ve sprše baterie, či na umyvadle) a zamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích, ve všech interiérech a v restauraci je zakázáno kouřit. Kouřit je dovoleno pouze mimo budovu penzionu a restaurace.

V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péčí, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám.

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném, za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna pouze po předchozí dohodě se zástupcem ubytovacího zařízení.

Host je povinen složit kauci 500 Kč, která mu bude vrácena po ukončení pobytu a po vrácení klíče na recepci ubytovacího zařízení.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.2. Storno poplatky

Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájeni čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit odstupné:

  • A1) 39 až 30 dní ....... 10% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt!
  • A2) 39 až 30 dní ....... 10% z předem domluveného rozpočtu akce / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb hotelu bez ubytování!
  • B1) 29 až 14 dní ....... 30% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt!
  • B2) 29 až 14 dnÍ ....... 30% z předem domluveného rozpočtu akce /platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb hotelu bez ubytování
  • C1) 13 až 7 dní ....... 50% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt!
  • C2) 13 až 7 dní ....... 50% z předem domluveného rozpočtu akce / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb hotelu bez ubytování!
  • D1) 6 až 1 den ....... 100% z předem stanovené ceny za ubytování / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt!
  • D2) 6 až. 1 den ....... 100% z předem domluveného rozpočtu akce / platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb hotelu bez ubytování
  • Pokud zákazník nenastoupí pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně neoznámí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z předem stanovené ceny za ubytování nebo 100% z ceny předem domluveného rozpočtu akce.                 
 

3. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ubytovaného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ubytovaný souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo identifikačního dokladu, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
Ubytovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování a pro účely vedení účtu webové aplikace. Nezvolí-li ubytovaný jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ubytovanému.
 
Ubytovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při uzavírání smlouvy o ubytování, ve svém účtu na webové aplikaci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat ubytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 
Zpracováním osobních údajů ubytovaného může ubytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zaměstnanců ubytovatele, kteří zajišťují ubytování, nebudou osobní údaje ubytovatele bez předchozího souhlasu ubytovaného předávány třetím osobám.
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Ubytovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
V případě, že by se ubytovaný domníval, že ubytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života ubytovaného nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
 • požádat ubytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby ubytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li ubytovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ubytovatel povinen tuto informaci předat. Ubytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
Ubytovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem ubytovatele na elektronickou adresu ubytovaného a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ubytovatelem na elektronickou adresu ubytovaného.
 
Ubytovaný souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že jsou operace ve webové aplikaci ubytovatele možné provést a závazky ubytovaného ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač ubytovaného, může ubytovaný souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
Ubytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s ubytovaným a marketingových akcí ubytovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s ubytováním či platebním stykem týkajícího se ubytování.
 
Ubytovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 
Dokumenty doručené ubytovanému v rámci předmětu plnění, zejména smlouvy, zůstávají nadále duševním vlastnictvím ubytovatele a jejich zveřejnění nebo sdílení s třetí osobou musí být odsouhlaseny ubytovatelem.
 
Ubytovaný bere na vědomí, že veřejně přístupné prostory budovy, v níž se nachází předmět ubytování, mohou být monitorovány kamerovým systémem.Ubytovací řád, storno poplatky a pravidla pro zpracování údajů jsou platné od 1. 1. 2018
Návrat na obsah